Disclaimer

Disclaimer voor www.spiritueelshoppingcentrum.nl

Anne Meeldijk (Kamer van Koophandel: 54627591), hierna te noemen Spiritueel shopping centrum, verleent u hierbij toegang tot www.spiritueelshoppingcentrum.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Spiritueel shopping centrum behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Spiritueel shopping centrum spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Spiritueel shopping centrum. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Spiritueel shopping centrum nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Informatie op de website

*Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

 

*De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Spiritueel shopping centrum heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Spiritueel shopping centrum staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Spiritueel shopping centrum aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren Spiritueel shopping centrum wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

 

*De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. Spiritueel shopping centrum  is niet opgezet als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over uw klachten of de aan u voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. U zult hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts of specialist.

 

*Is de informatie die u tegenkomt in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (info@spiritueelshoppingcentrum.nl). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Spiritueel shopping centrum en haar licentiegevers en bezoekers (recensies).

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is toegestaan met schriftelijke toestemming van Spiritueel shopping centrum en met vermelding van de bron.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kunnen we je helpen?